Kasutamistingimused

Kasutamistingimused

Zave.ee portaali omab ja haldab AS Ekspress Meedia (edaspidi Ekspress Meedia), registrikood 10586863, juriidiline asukoht ja postiaadress Narva mnt 13, 10151, Tallinn

Veebikeskkonna www.zave.ee leheküljel või misiganes Zave alamlehekülgedel (edaspidi nimetatud Zave) viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi.

Ekspress Meedial on õigus muuta käesolevaid kasutamistingimusi, seega palun kontrollige neid regulaarselt. Teiepoolne Zave’i jätkuv kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutamistingimustele. Juhul kui Te ei nõustu kasutamistingimustega, siis peate Zave’i kasutamise lõpetama. Te annate nõusoleku kasutada Zave’i ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende Zave’i kasutamist.

Autoriõigused

Zave’is olevad materjalid (tooteinfo, pildid, videod, kujundus jm ) kuuluvad Ekspress Meedia-le või vastavale litsentsiandjale. Te ei või kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada Zave’is olevaid materjale, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Zave’i materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Zave’i materjalide kasutamine vajab Ekspress Meedia eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Zave salvestab küpsiseid

Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Ekspress Meediale kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.

 

Andmete töötlemise põhimõtted

1. Üldsätted 

1.1. Zave’i kasutamisel aktsepteerite Ekspress Meedia kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.

1.2. Isikuandmete töötleja on AS Ekspress Meedia (registrikood 10586863, juriidiline asukoht ja postiaadress Narva mnt 13, 10151, Tallinn, e-posti aadress klienditugi@zave.ee).

 1. Mõisted

1.1. Kasutaja – Zave’i registreerinud füüsiline isik.

1.2. Isikuandmed – Zave kasutamisel tekivad (sh kasutaja poolt Ekspress Meediale  edastatud) andmed kasutaja kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.

1.3. Kasutajaandmed – kasutaja enda kohta avalikkusele avaldatud andmed.

1.4. Andmed – isikuandmed ja kasutajaandmed koosnimetatult.

1.5. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

1.6. Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming.

1.7. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole kasutaja ega isikuandmete töötleja.

 

2. Andmete töötlemise üldised eesmärgid

2.1. Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.

2.2. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

2.3. Mõista paremini kasutaja ootusi ning pakkuda talle nii enda nimel kui ka koostööpartnerite kaudu tooteid ja teenuseid (turunduslikel eesmärkidel).

3. Töödeldavate isikuandmete koosseis

3.1. Kasutaja isiklikud andmed (nimi, sünniaeg, isikukood).

3.2. Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefon).

3.3. Kasutaja muud andmed.

 

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. Ekspress Meedia töötleb, sh edastab, isikuandmeid kasutaja nõusolekul:

4.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;

4.1.2. teenuse osutamise ja/või vahendamisega seotud isikutele, kellega sõlmitud lepingutes sisaldub tingimus neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise kohta;

4.1.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

4.1.4. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

4.1.5. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);

4.1.6. ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluvatele ettevõtetele, sh tulevikus ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluvatele ettevõtetele, kes töötlevad neid punktis 4 nimetatud eesmärkidel.

4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on Ekspress Meedial õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

 

5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus

5.1 Ekspress Meedia tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

5.2. Ekspress Meedia tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.

5.3. Ekspress Meedia vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

 

6. Kasutaja õiguste kaitse

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;

6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;

6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

 

7. Lõppsätted

7.1. Ekspress Meedial on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

 

Tagasi üles